Privacy Statement

Privacy verklaring van Exposure Systems Nederland BV, waarvan Beurswand.nl onderdeel uitmaakt, gevestigd en kantoorhoudende te Elst, ingeschreven onder nummer 66237645 bij de Kamer van Koophandel in Gelderland.

 

Beurswand.nl wordt hierna als bedrijfsnaam genoemd. Beurswand.nl verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de website https://beurswand.be en bij het registratie-of aanmelding proces. Voorop staat dat Beurswand.nl behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van gebruikers. In deze Privacy verklaring wordt gedetailleerd uitleg gegeven hoe Beurswand.nl omgaat met de Privacy van Gebruikers.

 

Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu zijn vallen ook onder het begrip persoonsgegevens.
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

Verzamelen persoonsgegevens.

Tijdens het registratieproces voor het aanvragen van een offerte of voor het plaatsen van een bestelling wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens in te vullen.

Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij vragen u de volgende gegevens in te vullen:

 • uw naam
 • uw emailadres
 • uw telefoonnummer

 

Doel verwerken persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Het beheer van uw registratie. Wij bewaren uw gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen;
 • Het doen van leveringen en bestellingen van onze producten en diensten;
 • Het (door derden doen) innen van vorderingen;
 • Het verzorgen van het transport van te leveren goederen;
 • Het behandelen van geschillen;
 • Indien u uw ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven, worden de gegevens verwerkt om u te informeren over producten, diensten en acties in de ruimste zin des woords van Beurswand.nl.

 

Uw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • In het belang van de veiligheid van de Staat;
 • Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • Voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 • Ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
 • Voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waar voor wij de gegevens verzamelen of verwerken. Uw persoons gegevens zullen niet langer dan twee jaar worden bewaard, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Beurswand.nl.

 

Ontvangers van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons aan de volgende categorieën ontvangers verstrekt:

 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.
 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met de gebruiker.
 • Anderen, indien de gebruiker ondubbelzinnig toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking.
 • Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Beurswand.nl;
 • Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

De gegevens die aan deze ontvangers zijn verstrekt, zullen op verzoek van de gebruiker, of uiterlijk een jaar nadat de relatie tussen Beurswand.nl en deze ontvangers is verbroken, worden verwijderd.

Doorgifte naar andere landen.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten Europa.

Verzet en correctie.

U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleind en zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar info@bwbeta.simblings.nl

Beurswand.nl zal op eerste verzoek het gebruik beëindigen.
In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@bwbeta.simblings.nl

Beurswand.nl zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Beurswand.nl de verwerking beëindigen. Voor een verzet dat ongegrond is kan Beurswand.nl een bij ‘Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene ‘’Wbp’’ vastgestelde vergoeding in rekening brengen.

Indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u Beurswand.nl verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren door een e-mail te sturen naar info@bwbeta.simblings.nl

Beurswand.nl zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het correctieverzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met een voorschrift van de ‘’Wbp’’ of een andere wet zijn verwerkt.

Beveiliging persoonsgegevens

Beurswand.nl heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Cookies

Beurswand.nl kan gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje die op uw (mobiele) apparatuur wordt  geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen over uw gebruik van de website. Ook maakt Beurswand.nl gebruik van cookies om persoonlijke gegevens te bewaren als u gebruik maakt van de website.
De meeste browsers zullen u de mogelijkheid bieden om het gebruik van cookies te weigeren of om u telkens toestemming te vragen wanneer een server een cookie wenst te plaatsen op uw computer. Indien u de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van de website, dan wel kan het zijn dat sommige delen van de site voor u niet toegankelijk zijn.

Wijziging Privacy verklaring

Het is mogelijk dat in deze Privacy verklaring wijzigingen worden aangebracht.
Deze Privacy Policy is gepubliceerd op de website www.beurswand.nl.
Deze Privacy Policy kan zonder melding gewijzigd worden. Deze versie is van 28 april 2018.

Call Now Button